NAVN, FORMÅL OG VIRKSOMHED
§ 1.
Stk. 1. Foreningens navn er Landsforeningen LIVSVÆRK. Foreningen har desuden binavnet Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU).

Stk. 2. Foreningen, der er en landsdækkende, selvejende institution, er en sammenslutning (1976) af ”Kristelig Forening for Børne- og Ungdomsforsorg,” stiftet den 9. september 1898, og af ”Skovtoftehjemmene,” stiftet den 15. november 1877.

Stk. 3. Foreningens formål er at give børn, unge, voksne og familier med behov for støtte mulighed for at leve et værdigt barndoms-, ungdoms- og voksenliv, hvor de trives i nære relationer, udvikler deres potentiale og tager del i samfundet.
Det gøres ved at udføre et socialpædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og familier ud fra et kristent menneskesyn.

§ 2.
Stk. 1. Foreningens virksomhed indeholder såvel målrettede indsatser for børn, unge, voksne og familier med særlige behov for støtte, som forebyggende arbejde. Arbejdet udføres i samarbejde med børn, unge, voksne og familier med behov for støtte på en sådan måde, at det fremmer sundhed, udvikling, trivsel, lige muligheder, stabilitet, uddannelse, beskæftigelse og selvstændighed. Fokus rettes på barnet, den unge, den voksne og familien og omfatter blandt andet:
•    Dagtilbud, herunder vuggestuer og børnehaver.
•    Anbringelsessteder og døgnopholdstilbud for børn, unge, voksne og familier i form af døgninstitutioner, opholdssteder, familiepleje, værelser, kollegier med videre.
•    Botilbud, rådgivnings-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud med videre til børn, unge, voksne og familier.
•    Andre foranstaltninger for børn, unge, voksne og familier, herunder blandt andet praktisk og pædagogisk støtte, familie- og anden behandling, samværs- og aktivitetstilbud, aflastning, kontaktperson-, støtteperson-, koordinator- og mentorordninger samt anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte for eksempel efterværn, udslusnings- og konsulentbistand.
•    Overvåget og støttet samvær.
•    Vejledning, uddannelse og konsulentbistand samt udviklingsprojekter af kortere eller længere varighed.

Tilbuddene omfatter såvel egne tilbud som selvejende tilbud, der er tilknyttet foreningen.

Endvidere arbejder foreningen for offentlig og politisk forståelse for børn, unge, voksne og familier med behov for støtte og for en lovgivning, der sikrer vilkårene for disse. Foreningen er partipolitisk neutral og samarbejder med – og yder konsulentarbejde for andre personer, organisationer, foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder om arbejdet med børn, unge, voksne og familier med behov for støtte.

Stk. 2. Foreningens hovedkontor er på Frederiksberg.

 

REPRÆSENTANTSKABET
§ 3.
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af:
•    Medlemmer af foreningens bestyrelse og dennes suppleanter.
•    Medlemmer af lokalbestyrelser ved foreningens egne dag- og døgninstitutioner.
•    Medlemmer af de selvejende dag- og døgninstitutioners bestyrelser.
•    Enkeltpersoner med særlig tilknytning til foreningen.

Optagelse kræver repræsentantskabets godkendelse efter indstilling fra hovedbestyrelsen
Stk. 3. Ingen af de ansatte i foreningen eller institutioner, der er tilknyttet foreningen, kan være medlem af repræsentantskabet.

§ 4.
Stk. 1. Repræsentantskabsmødet afholdes i april måned.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse indkalder til mødet med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ledsages af:
•    Dagsorden for mødet.
•    Fuldstændig tekst til de forslag, der ønskes fremsat på mødet.
•    Hovedbestyrelsens forslag til valg af medlemmer og suppleanter til foreningens bestyrelse.
•    Det seneste års regnskab forsynet med revisionens påtegning.

§ 5.
Stk. 1. På det årlige repræsentantskabsmøde:
•    Vælges dirigent, der leder forhandlingerne.
•    Fremlægges til godkendelse beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
•    Fremlægges det seneste års regnskab til godkendelse.
•    Vælges medlemmer og suppleanter til foreningens bestyrelse, jfr. § 7.
•    Vælges statsautoriseret revisor for et år.

Stk. 2. Endvidere kan behandles andre spørgsmål, som foreningens bestyrelse har optaget på dagsordenen, samt forslag indsendt af repræsentantskabsmedlemmerne senest den 1. marts, jf. dog stk. 3 om personvalg.

Stk. 3. Ved valg til foreningens bestyrelse kan repræsentantskabsmedlemmerne på repræsentantskabsmødet fremsætte forslag om valg af en eller flere navngivne personer. Såfremt den foreslåede kandidat ikke er til stede, kræver det, at en skriftlig accept fra pågældende foreligger.

Stk. 4. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 12.

Stk. 5. Afstemning ved såvel det ordinære som det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kræver personligt fremmøde.

§ 6.
Stk. 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter beslutning af foreningens bestyrelse, eller når mindst 15 repræsentantskabsmedlemmer over for foreningens bestyrelse fremsætter ønske herom.

Stk. 2. Indkaldelse skal udsendes med 3 ugers varsel og være ledsaget af dagsorden.

 

FORENINGENS BESTYRELSE
§ 7.
Stk. 1. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabet for 2 år ad gangen. Endvidere vælges 2 suppleanter, ligeledes for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, på lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse varetager, under ansvar over for repræsentantskabet, den overordnede ledelse, herunder køb og salg af ejendomme.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse vælger af sin midte ved første møde efter repræsentantskabsmødet formand og næstformand samt forretningsudvalg og legatudvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Der afholdes møde mindst 4 gange årligt.

Stk. 7. Ingen af de ansatte i foreningen eller institutioner, der er tilknyttet foreningen, kan være medlem af hovedbestyrelsen eller lokalbestyrelser, men forstandere og medarbejdere kan hver for sig vælge en repræsentant, som kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. De pågældende kan ikke deltage i sager, der vedrører personlige forhold.

Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til, på bestyrelsens vegne, at undersøge konkrete opgaver.

Stk. 9. Ingen kan vælges eller genvælges til hovedbestyrelsen eller til bestyrelsesposter, hvortil foreningen udpeger repræsentanter, efter det fyldte 70. år.

 

ADMINISTRATION, FORPLIGTELSER OG ANSVAR
§ 8.
Den daglige administrative ledelse forestås af en generalsekretær, som ansættes af foreningens bestyrelse. Det øvrige personale ansættes af generalsekretæren inden for rammerne af det af bestyrelsen godkendte budget.

§ 9.
Til at forpligte foreningen over for tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 10.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11.
Foreningen skal være anmeldt til det ved lov oprettede foreningsregister.

 

ÆNDRING AF VEDTÆGTEN SAMT FORENINGENS OPHØR
§ 12.
Stk. 1. Til beslutning om vedtægtsændring, sammenslutning eller fællesdrift med en anden forening eller institution samt om foreningens ophævelse kræves, at mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer har givet møde, og at beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Er repræsentantskabet ikke beslutningsdygtigt, indkalder foreningens bestyrelse inden en måned til et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

§ 13.
I tilfælde af foreningens ophævelse skal formuen efter repræsentantskabets afgørelse og med godkendelse af socialministeriet samt i øvrigt under hensynstagen til institutionernes vedtægter anvendes til sociale, pædagogiske eller sundhedsmæssige formål, der udføres ud fra et kristent menneskesyn.

 

IKRAFTTRÆDEN
§ 14. Vedtægten træder i kraft straks.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 14. januar 2014.

Mark Thorsen, formand
Kirsten á Rogvi, næstformand
Frederik Ahlefeldt-Laurvig
Leif Bjørnskov-Bartholdy
Rene Skau Björnsson
Simon A. Drigsdal
Idamarie Leth Svendsen

Dirigent:
Inge Marie Nielsen