Døgncentret søger to afdelingsledere

 

Vi søger afdelingsledere til hhv. Chr. 9.’s Børnehjem og Bethesda familieindsatser.

Tilsammen danner de to institutioner Døgncentret, som er en selvejende institution under Landsforeningen LIVSVÆRK. Der er driftsoverenskomst med Aarhus kommune for en del af driften.

 

Vores nuværende afdelingsleder på Chr. 9. har søgt nye udfordringer, og vi har dermed en ledig stilling som afdelingsleder på Chr. 9. Samtidig vokser Bethesda, og vi har derfor besluttet at oprette en afdelingslederstilling. Denne funktion har hidtil ligget som en del af forstanderstillingen, men der er nu behov for at skille disse to funktioner af. Vi vil drage fordel af, at vi udvider ledergruppen fra to til tre personer og have fokus på et etablere et lederteam, hvor vi sikrer, at vores profiler supplerer og styrker hinanden på en god måde.

 

Afdelingslederne har hvert et selvstændigt personaleansvar for det pædagogiske personale i de respektive afdelinger, og begge refererer til forstanderen. Afdelingslederstillingen på Bethesda indeholder endvidere en funktion som stedfortræder. Begge stillinger er til besættelse pr. 1.9.

 

Den ledige afdelingslederstilling på Chr. 9.

Chr. 9.’s Børnehjem varetager anbringelser for børn i alderen 0-17 år. Der er plads til 12 børn. Anbringelserne kan være akutte eller planlagte og sker som oftest som følge af omsorgssvigt, vold, misbrug, konflikter el. lign. i barnets hjem. Formålet med anbringelsen vil typisk være at skabe stabilitet og ro omkring barnet og dets familie i en periode, mens der i samarbejde med anbringende kommune foretages en vurdering af, hvordan barnet og familien bedst støttes fremadrettet. Der kan under anbringelsen foretages pædagogisk og/eller psykologisk udredning af barnet. Sideløbende med dette arbejdes med at støtte barnet i en positiv udvikling, og som en del af dette vægtes skolegang og læring højt.

 

Vi arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang og ud fra en tankegang om, at barnet kun er hos os ”til låns” og at vi derfor skal understøtte en udvikling, hvor barnet skal fastholde en tæt kontakt med familie og netværk, og hvor der arbejdes mod at barnet så vidt muligt skal tilbage til normalområdet. Samarbejdet med forældrene prioriteres højt, og der lægges vægt på inddragelse og åbenhed overfor forældrene. Der lægges endvidere vægt på et positivt og respektfuldt samarbejde med anbringende kommune og øvrige samarbejdspartnere, bl.a. skole, dagtilbud mv. Vi arbejder tids- og målfokuseret med fastlæggelse af mål på alle børn og løbende opfølgning på disse.

 

I afdelingen er der seks fastansatte pædagoger, en studerende, to nattevagter og en køkken-/rengøringsassistent. Herudover er der tilknyttet en pedel, en administrativ medarbejder, to socialrådgivere, to psykologer og en forstander. Disse funktioner er fælles for begge afdelinger.

 

Opgaver og ansvar vedr. Chr. 9.

Afdelingslederens opgaver vil være at forestå den daglige ledelse i afdelingen, herunder at koordinere og planlægge dagligdagen, stå for sparring med det pædagogiske personale og i et vist omfang at indgå i opgaver direkte relateret til det socialpædagogiske arbejde i afdelingen. Herudover forventes det, at du bidrager til løbende faglig og metodisk udvikling i afdelingen, ligesom det forventes, at du i samarbejde med ledelsesgruppen aktivt bidrager til og understøtter den samlede udvikling på Døgncentret.

 

Vi søger en person, som har en stærk socialpædagogisk erfaring, gerne fra en lignende institution, som er vant til at håndtere vanskelige situationer og konflikter, og som er vant til personalesparring. Vi forestiller os, at du har en faglig baggrund som pædagog eller lignende relevant uddannelse, og at du har erfaring med ledelse af grupper.

 

Nyoprettet afdelingslederstilling på Bethesda  

Bethesda er en familiedøgninstitution, som varetager døgnophold for familier med spæd- og småbørn, og som herudover varetager ambulante indsatser som f.eks. støtte i hjemmet og forskellige undersøgelser: Forældrekompetenceundersøgelser, spædbørnsobservationer, spædbarnsterapi, børneundersøgelser mv. Der er plads til 10 familier i døgnindsatsen og herudover er der løbende 10-20 ambulante forløb i gang.

 

Formålet med ophold på Bethesda er at støtte forældre i at kunne varetage omsorgen for deres barn og samtidig med denne udviklingsstøttende tilgang at vurdere deres ressourcer og vanskeligheder i forældreskabet. Døgnopholdet ses som en del af større indsats, og vi har fokus på overgangen til den efterfølgende foranstaltning. Vi arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang og med et fundament fra det systemisk-narrative. Herudover arbejder vi ud fra tilknytningsteorierne og udviklingspsykologiske teorier, ligesom vi er i gang med at implementere den neuroaffektive tilgang. Vi arbejder tids- og målfokuseret med fastlæggelse af mål på alle familier og med løbende opfølgning på disse.

 

I afdelingen er der otte fastansatte pædagoger, to nattevagter samt en køkken-/rengøringsassistent.  Herudover er der tilknyttet en pedel, en administrativ medarbejder, to socialrådgivere, to psykologer og en forstander, som er fælles for begge afdelinger. Forstanderen varetager lige nu funktionen som afdelingsleder.

 

Opgaver og ansvar vedr. Bethesda

Afdelingslederens opgave vil være at forestå den daglige ledelse i afdelingen, herunder at koordinere og planlægge dagligdagen, stå for sparring med det pædagogiske personale samt i et vist omfang at indgå i det direkte arbejde med familierne. Du indgår i tæt samarbejde med socialrådgiveren om de konkrete forløb. Herudover forventes det, at du bidrager til løbende faglig og metodisk udvikling i afdelingen, ligesom det forventes, at du i samarbejde med ledelsesgruppen aktivt bidrager til og understøtter den samlede udvikling på Døgncentret. I stillingen ligger også en funktion som stedfortræder, som du varetager i tæt samarbejde med forstanderen.

 

Vi søger en person, som har erfaring med familiearbejde, gerne indenfor spæd- og småbørnsområdet, og som har kendskab til vores teoretiske fundament. Du må ligeledes gerne have erfaring med undersøgelses- og udredningsarbejde. Vi forestiller os at du har en baggrund som pædagog, socialrådgiver eller lignende relevant uddannelse, gerne med efteruddannelse, og ligeledes at du har erfaring med ledelse.

 

Til begge stillinger søger vi en leder som

 • påtager sig lederskab og formår at engagere og motivere andre
 • kan håndtere at have mange bolde i luften og stadig bevare overblik og ro
 • ledelsesmæssigt arbejder anerkendende, inddragende og mentaliserende
 • arbejder systematisk, struktureret og samvittighedsfuldt
 • er god til at formulere sig såvel skriftligt som mundtligt
 • ser løbende udvikling og forandring som en positiv udfordring og en nødvendighed.  Dette indebærer bl.a. en åbenhed for at videreudvikle det eksisterende med beslægtede aktiviteter og ligeledes en aktiv og opsøgende indsats for at få dette til at lykkes.

 

Vi kan tilbyde

 • to velfungerende afdelinger med kompetent, erfarent personale
 • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt
 • et stærkt fokus på faglig udvikling og kompetenceudvikling samt på løbende udvikling og udbygning af vores tilbud og indsatser
 • et internt samarbejde præget af respekt, anerkendelse og humor.
 • et fællesskab i vores forening LIVSVÆRK, som bl.a. tilbyder bistand vedr. budget/regnskab samt faglig og ledelsesmæssig sparring.

 

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos forstander Charlotte Vestergaard, tlf. 29203704, mail cve@aarhus.dk.

 

Løn og ansættelsesvilkår vil være i overensstemmelse med de gældende regler og overenskomst mellem SL og KL.

 

Ansøgning med relevant dokumentation for tidligere ansættelsesforhold sendes til dbf@msb.aarhus.dk . Vi skal have modtaget din ansøgning senest d. 28. maj inden kl. 12. Samtalerne forventes afholdt hhv. d.7. juni (for stillingen til Bethesda) og d. 11.6. (for stillingen til Chr. 9.) og 2. samtale vil være d. 25. juni for begge stillinger. De ansøgere, der udvælges til 2. samtale, vil skulle gennemgå testning i perioden mellem 1. og 2. samtale med tilbagemelding d. 19.  juni.

 

Flere oplysninger om Bethesda og Chr. 9. kan findes på www.doegncentret.dk

 

 

______________________________________________________________________________

 

Villa Magnolia søger pædagog med erfaring inden for autismeområdet

 

Leder du også efter nøglen til det enkelte barn eller ung og nyder at følge den pædagogiske opgave helt til dørs?

Trives du i et lille miljø med få børn og voksne og evner du at skabe ro og bidrage til en hjemlig ramme?

 

Kan du svare ja til ovenstående, er der en god mulighed for, at du er vores nye medarbejder. Kom ud og besøg os og se vores skønne rammer og hør mere om jobbet. Ring og aftal tid på 2533 2004.

 

Din profil:

 • Evne til at skabe ro og struktur og være tre skridt foran
 • Evne og lyst til både at samarbejde tæt i en lille gruppe og samtidig have meget selvstændigt arbejde alene med et barn/ung i 1:1 – opgaver
 • Forståelse for balancen mellem høj faglighed og at give børnene rum til at lade op
 • Deltagelse i alle praktiske og pædagogiske gøremål, der skaber en faglig og hjemlig ramme
 • Bidrage til den fælles udvikling af Villa Magnolia

Vi tilbyder:

 • Et fagligt, dynamisk, udfordrende og udviklende miljø.
 • En del af et team med erfarne og engagerede kollegaer.
 • Et godt arbejdsmiljø, der er præget af glæde, humor og høj faglighed.
 • Gode muligheder for at bruge din pædagogiske faglighed og arbejde koncentreret om det enkelte barn

Villa Magnolia er et aflastningstilbud for børn og unge fra 2-18 år med autisme.  Vi bor på to adresser – begge placeret i naturen tæt ved sø og skov i Frederiksværk. Vi vægter hjemlighed, forudsigelighed og genkendelighed og pædagogikken og hverdagen er meget struktureret. Læs mere på www.villamagnolia.dk

 

Villa Magnolia er en selvejende institution med egen bestyrelse tilknyttet Landsforeningen LIVSVÆRK. Vi søger en pædagog pr. 1. august 2018. Vi er fortsat i vækst og udvider igen personalegruppen. Har du søgt før, er du velkommen til at søge igen.

 

Stillingen er på gennemsnitlig 30,5 timer/ugen. Der er timer hver anden weekend og i det hele taget arbejde fordelt på alle døgnets timer fordelt på vagter af varierende længde max. 24 timer ad gangen. Der er mulighed for at tage ekstratimer

 

Vi søger desuden løbende vikarer/teammakkere med relevant uddannelse/erfaring.

 

Lønvilkår vil blive fastsat svarende til overenskomst. Ansøgningsfrist onsdag den 13. juni 2018 kl. 12.00. Stillingen søges via Jobindex.

 

Der afholdes samtaler torsdag den 21. juni 2018. Ved indkaldelse til samtale vil du få tilsendt 2-3 cases, der bl.a. vil være udgangspunktet for samtalen.

 

_______________________________________________________________________________

 

Konsulent i Fabu København til det socialfaglige område (Årsvikariat)

 

Kunne du tænke dig et udfordrende job, hvor dine personlige og faglige kompetencer kommer i spil? Du tilbydes et dynamisk arbejdsmiljø med erfarne konsulenter, der er klar til at byde dig velkommen i Fabu. Vi lægger vægt på høj faglighed, selvledelse under ansvar og en uhøjtidelig omgangstone.

 

Da en af vores konsulenter har søgt nye udfordringer, søger vi en ny konsulent til vores afdeling i Vanløse. Stillingen er i første omgang begrænset til et års varighed med mulighed for forlængelse. Den er normeret til 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. august 2018.

 

Arbejdstiden er fleksibel, da vores opgaver oftest ligger i ydertimerne, ligesom der i mindre omfang forekommer weekendarbejde.

 

Du kommer til at indgå i vores konsulentteam, som består af i alt 7 konsulenter med en bag-grund som socialrådgiver/socialpædagog plus relevant efteruddannelse. I alt er vi 23 fastansatte medarbejdere og har en tæt tilknyttet faggruppe af eksterne samværskonsulenter.

 

Vi har kontor i Vanløse og Rødovre, og derudover har vi samværslokaler i Rødovre, Ring-sted, Hille¬rød og Vordingborg. Desuden varetages samværsopgaver bl.a. på døgninstitutioner, i plejefamilier og på forældrenes bopæl.

 

Konsulentens arbejdsopgaver i Fabu omfatter

Deltagelse med alle former for opgaver omkring udsatte børn og unge og deres familier. Pt. er der særligt fokus på udviklingsstøttende indsatser i hjemmet. I arbejdet vil indgå varetagelse af samvær mellem anbragte børn og deres forældre i hjemmet, på ture eller i vores samværslokaler, rundt om i landet.  Derudover varetager vi også komplicerede opgaver inden for familiepleje, minoritetsområdet samt netværk mv.

 

Faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du

 • Er robust og erfaren konsulent inden for området med udsatte børn, unge og deres familier
 • Besidder en faglig uddannelse inden for børneområdet (socialpædagog eller social-rådgiver)
 • Har videreuddannet dig inden for familieområdet og tilegnet dig viden om og praksis-erfaring med familiebehandling/familieindsatser, undervisning, supervision mv.
 • Har interesse for og lyst til at påtage dig samværsopgaver samt specialopgaver inden for familieplejeområdet
 • Har særdeles gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
 • Har forståelse for samspillet mellem juridiske og sociale aspekter i det daglige arbejde
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstid, også i ydertimerne. Der vil forekomme arbejde på lørdage/søndage i mindre omfang
 • Har udpræget gode samarbejdsevner og kan etablere og fastholde konstruktive rela-tioner til både samarbejdspartnere, forældre, kolleger og andre interessenter
 • Ikke er bange for at give ud af din viden og at du fra start, i samarbejde med dine nye kolleger, bidrager/medvirker til opdyrkning af nye indsatser

Personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du

 • Evner at have mange bolde i luften på samme tid uden at miste retning, fokus eller evne til at prioritere
 • Arbejder systematisk og struktureret med fokus på både selvstændig planlægning, til-rettelæggelse, udførelse og opfølgning på opgaver
 • Er i stand til at håndtere akutte situationer og perioder med spidsbelastning konstruktivt og løsningsorienteret
 • Er serviceminded, positiv og imødekommende af natur og trives med at udfolde dit service-gen over for kolleger og samarbejdspartnere
 • Kan lide at arbejde i grupper, men også er en selvleder og kan arbejde selvstændigt i marken
 • Har en empatisk personlighed og humoristisk sans
 • At du personligt såvel som fagligt har overblik og styrke til at starte en sagsstamme op fra bunden

Vi kan tilbyde

 • En arbejdsplads med mange spændende, også fremtidsrettede, arbejdsområder
 • Kontinuerlig supervision på højt fagligt niveau
 • En afvekslende hverdag
 • En fri og uformel omgangstone
 • Mulighed for deltagelse i kurser mv.
 • En ledelse, der giver dig plads til udvikling og nye ideer

Vi værdsætter mangfoldighed og opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Du er velkommen til at kontakte Direktør Marianne Folden på mobil 20 48 52 64 for yderlige-re information.

 

Løn efter gældende lokalaftale består aktuelt af grundløn kr. 32.807,87 plus et selvforvalt-ningstillæg på kr. 3.075,44 pr. mdr. Herudover er der tilknyttet en PKA-pensionsordning på 15,1%.

 

Det er en forudsætning, at du har kørekort og bil til rådighed.

 

Ansøgningsfrist
Ansøgninger sendes pr. mail til fabu@fabu.dk, så vi har den senest 7.6-2018 kl. 12:00

Modtagne ansøgninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

 

Ansættelsessamtaler

Der afholdes 1. runde samtaler på følgende datoer: 14. juni samt d.18. juni 2018. Herudover afholdes 2. runde samtaler d. 21. juni 2018.

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

Samværskoordinator i Fabu Rødovre

(Barselsvikariat)

 

Kunne du tænke dig et spændende, alsidigt og udfordrende job i et dynamisk miljø med stort fokus på faglighed, højt til loftet og et stærkt kollegialt fællesskab?

 
Fabu søger en samværskoordinator til vores afdeling i Fabu Rødovre på Tårnvej 2, 2610 Rødovre. Stillingen er et barselsvikariat og er normeret til 37 timer ugentligt. Besættelse pr. 1. september 2018.

 
Arbejdstiden tilrettelægges almindeligvis mandage til fredage mellem kl. 8:00 og 16:00, dog med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse i et vist omfang.

 
Fabu Rødovre varetager primært støttede og overvågede samværsopgaver for kommunerne samt andre konsulentopgaver for kommuner, statsforvaltninger og retskredse.

 
Fabu råder over 7 samværslokaler i Rødovre, 2 samværslokaler i centrum af Ringsted, 3 samværslokaler i centrum af Vordingborg og 3 samværslokaler i centrum af Hillerød. Herudover etablerer Fabu samvær i forældres eller plejefamiliers hjem, på institutioner, i fængsler eller hvor det måtte være relevant.

 

Fabus koordinatorgruppe vil, når du starter, bestå af 10 koordinatorer inkl. dig. Derudover vil du dagligt skulle sparre/samarbejde med ca. 35 interne og eksterne samværskonsulenter.

 

Koordinatorernes arbejdsopgaver i Fabu omfatter

 • modtagelse og visitering af nye samværsopgaver
 • registrering, etablering og koordinering af nye samværsopgaver
 • faglig sparring og vejledning med de interne samt eksterne samværskonsulenter
 • løbende koordinering af og opfølg¬ning på såvel nye som eksisterende samværsopga-ver
 • udarbejdelse af udtalelser til forvaltningen på baggrund af samværskonsulenternes arbejdspapirer
 • udarbejdelse af samværsplaner i tæt samarbejde med alle involverede parter i den enkelte samværssag
 • at være tovholder på såvel nye som eksisterende samværsopgaver i tæt samarbejde med både forvaltningen, forældre, anbringelsessted og samværskonsulenten,
 • Varetagelse af § 50 opgaver

Faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialrådgiver og har erfaring som sagsbehandler indenfor børnefamilie-området
 • har særdeles gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
 • er fuldt ud fortrolig med en computer, herunder anvendelse af standardprogrammer inden for Office-pakken
 • har en god og intuitiv fornemmelse for samspillet imellem de juridiske og de sociale aspekter i det praktiske daglige arbejde
 • har en dyb indsigt i børne- og familieområdet, både socialfagligt og juridisk
 • har udpræget gode samarbejdsevner og formår at etablere og fastholde konstruktive, positive og proaktive relationer til både samarbejdspartnere, forældre, kollegaer og andre relevante interessenter

Personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du:

 • evner at have flere bolde i luften uden at miste retning, fokus eller evne til at prioritere
 • trives i et travlt og dynamisk miljø, hvor akutte opgaver kan opstå
 • arbejder systematisk og struktureret med fokus på både planlægning, tilrettelæggelse, udførelse og opfølgning på opgaver
 • er motiveret for at påtage dig ansvaret for også at løse en bred vifte af administrative opgaver
 • er i stand til at håndtere akutte situationer og perioder med spidsbelastning konstruktivt og løsningsorienteret
 • er generelt serviceminded, positiv og imødekommende af natur og trives med at ud-folde dit veludviklede servicegen, både i relation til kollegaer og samarbejdspartnere

Vi kan tilbyde

 • en arbejdsplads med mange spændende arbejdsområder, udfordringer og ansvar
 • en afvekslende hverdag
 • en fri og uformel omgangstone
 • en arbejdsplads, hvor der er mulighed for faglig udvikling

 

Du er velkommen til at kontakte souschef Malene Abel Brask eller faglig koordinator Ann Sofie Haugbjerg på 36 72 03 30 for yderligere information om stillingen.

 

Løn efter gældende lokalaftale består af grundløn kr. 32.807,87 plus et selvforvaltningstillæg på kr. 3.075,44 pr. mdr. Herudover er der tilknyttet en PKA-pensionsordning på 15,1 % samt arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.

 

Det er en forudsætning, at du har kørekort og bil.

 

Ansøgningsfrist
Ansøgninger sendes pr. mail til sp@fabu.dk, så vi har den senest søndag den 3. juni 2018. Modtagne ansøgninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt.
Ansættelsessamtale
Der afholdes 1. runde samtaler følgende dage – tirsdag den 12. juni 2018 og onsdag den 13. juni 2018. Herudover afholdes der 2. runde samtale – mandag den 25. juni 2018.